سلام 

روز 23 آذر 1390 ساعت 0830 باران رحمت آمد و ... ما چهار نفر شدیم . خدایا شکر