باز آمد بوی ماه مدرسه ... بوی بازیهای راه مدرسه ... 

فرارسیدن سال تحصیلی جدید به کلیه دانش آموزان در سراسر جهان مبارک باد .