خدایا : 

بابت این روزهای بارانی و حس فوق العاده سپاسگذارم .